Darmowa dostawa od 299,00 zł
Do darmowej wysyłki brakuje Ci 299,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN APTEKI INTERNETOWEJ
aptekapomocna24.pl
I. Regulacje ogólne.
1.       Przepisy niniejszego regulaminu (dalej określanego jako „Regulamin”) stanowią ogólne warunki korzystania z elektronicznego serwisu sprzedażowego apteki ogólnodostępnej APTEKI POMOCNEJ NA DEPTAKU (ul. Krakowskie Przedmieście 23, 20-002 Lublin) prowadzonej przez spółkę pod firmą ERAMEDICA sp. z o.o. z siedzibą we Włodawie, określanego dalej Serwisem.
2.       Podmiotem prowadzącym Serwis jest spółka pod firmą ERAMEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włodawie Al. Piłsudskiego 5, 22-200 Włodawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000510537, posiadająca numer REGON: 061687854 oraz numer NIP: 5651526421, zwana dalej Apteką.
3.       Serwis jest narzędziem prowadzenia apteki internetowej w rozumieniu przepisów prawa, zaś Apteka prowadzi detaliczny obrót produktami leczniczymi, na podstawie posiadanych zezwoleń.
II. Definicje pojęć.

Ilekroć w treści Regulaminu wykorzystane zostało, któreś ze wskazanych poniżej określeń należy im nadać znaczenia określone poniżej:
a)    Apteka Internetowa – zorganizowana część przedsiębiorstwa Apteki realizujący wysyłkową sprzedaż Produktów z wykorzystaniem elektronicznych systemów porozumiewania się na odległość.
b)    Operator – uprawniony podmiot, który prowadzi elektroniczny serwis sprzedażowy (IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, KRS: 0000325245)
c)    Ceneo – spółka pod firmą Ceneo sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, KRS 0000493884.
d)    Serwis Ceneo – prowadzony przez Ceneo pod adresem internetowym http://www.ceneo.pl/ serwis internetowy służący pośredniczeniu w sprzedaży towarów.
e)    Produkty – asortyment Apteki przeznaczony do obrotu w ramach Serwisu.
f)    Regulamin – niniejszy regulamin.
g)    Serwis – portal internetowy prowadzony przez Aptekę w celu realizacji działalności aptecznej z wykorzystaniem wysyłkowej sprzedaży Produktów.
h)    Operator Pocztowy – podmiot, z którym Apteka zawarła umowę na realizację przewozu Produktów do Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników.
i)     Użytkownik - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.
j)     Zarejestrowany użytkownik – osoba, która – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonała rejestracji w celu uzyskania możliwości pełnego korzystania z usług Serwisu.
k)    Konsument – Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z Apteką czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
III. Obowiązki informacyjne.
Na podstawie § 3. pkt 8 i 9. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, do sprzedaży produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, zaś zwrot produktów leczniczych jest możliwy wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art. 96 ust. 6. ustawy z dnia 6 września 2001 roku– Prawo farmaceutyczne.
IV. Zasady ochrony danych osobowych.
1.    Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej „Rozporządzenie”).
2.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest  ERAMEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włodawie Al. Piłsudskiego 5, 22-200 Włodawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000510537, posiadająca numer REGON: 061687854 oraz numer NIP: 5651526421.
3.    Przetwarzamy dane Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników w następujących celach:
a)    wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą;
b)    związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową w tym czynności poprzedzających jej zawarcie;
c)    wykonywania obowiązku nałożonego przez obowiązujące przepisy prawa;
d)    wykonywania zadań w interesie publicznym – w zakresie wynikającym z przepisów prawa i podejmowanych czynności;
e)    wykonywania prawnie uzasadnionych interesów;
4.    Dane osobowe są zbierane w przypadku:
1)    rejestracji konta w aptece Internetowej, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta w aptece internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2)    składania zamówienia w aptece Internetowej, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3)    W przypadku rejestracji konta w aptece internetowej, osoba rejestrująca się podaje:
a)    adres e-mail;
b)    dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
c)    imię i nazwisko;
d)    numer telefonu.
5.    Podczas rejestracji konta w aptece Internetowej osoba samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło w późniejszym czasie.
6.    W przypadku składania zamówienia w aptece internetowej, osoba składająca zamówienie podaje następujące dane:
a)    adres e-mail;
b)    dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
c)    imię i nazwisko;
d)    numer telefonu.
7.    Podczas korzystania ze strony internetowej apteki mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera osoby korzystającej ze strony internetowej apteki lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
8.    Od osoby korzystającej ze strony internetowej apteki mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w aptece internetowej. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
9.    Przekazanie danych osobowych do ADO jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej apteki, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia.
10. Okres przetwarzania danych Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez ADO metod lub modeli, a także zgód i innych Pani/Pana oświadczeń. Przetwarzamy dane związane z:
a)    umową lub inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia zamówienia, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku - przez czas niezbędny do jej wykonania;
b)    danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
c)    orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;
d)    zgodą - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody;
11. Wymienione powyżej okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej. Zawsze można wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.
12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik i Zarejestrowany Użytkownik ma:
1)    prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy ADO przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
2)    prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez ADO są nieprawidłowe lub niekompletne;
3)    prawo żądania od ADO usunięcia danych;
4)    prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych;
5)    prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych ADO danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu ADO lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
7)    prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia;
8)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
9)    prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony ADO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej  na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
13. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt bezpośrednio z ADO.
V. Zasoby Serwisu i procedury korzystania z Zasobów Serwisu1.       Serwis obejmuje:
a)    bazę danych zawierającą informacje o wybranych przez Aptekę produktach leczniczych, wyrobach medycznych, dietetycznych środkach spożywczych, środkach żywienia specjalnego, suplementach diety oraz kosmetykach;
b)    bazę danych Zarejestrowanych Użytkowników – administrowaną przez Aptekę.
2.       Dane, o których mowa w pkt V niniejszego Regulaminu będą dostępne jedynie dla Apteki, Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika, którego dotyczą, Operatora oraz innych uprawnionych – zgodnie z przepisami prawa – podmiotów.
3.       W wypadku złożenia zamówienia na produkty mogące służyć do produkcji środków odurzających lub psychotropowych (względnie psychoaktywnych) Apteka zastrzega sobie prawo do powiadomienia organów ścigania.
VI. Zasady zakupu Produktów przez Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników.
 
1.       Realizacja transakcji wysyłkowej sprzedaży Produktów odbywa się z wykorzystaniem Serwisu.
2.       Warunkiem niezbędnym do pełnego skorzystania z Serwisu jest:
1)       rejestracja w Serwisie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych danych (założenie konta);
2)       posiadanie aktywnego konta w Serwisie i aktywnego adresu e-mail, za pomocą którego dokonano rejestracji w Serwisie;
3)       podanie wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia danych;
4)       dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową;
5)       potwierdzenie zapoznania się m.in. z treścią niniejszego regulaminu;
3.       Z zastrzeżeniem treści ust. 4. poniżej, Klient może złożyć zamówienie, gdy jest zalogowany do swojego konta w Serwisie.
4.       Istnieje możliwość skorzystania z Serwisu i złożenia zamówienie także w sytuacji braku posiadania konta.
5.       W wypadku otrzymania przez Aptekę zamówienia od Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika, Apteka zobowiązuje się – w miarę posiadanego asortymentu – zrealizować zamówienie i umożliwić użytkownikowi lub Zarejestrowanemu Użytkownikowi zakup wybranych Produktów po cenach i na zasadach wskazanych w Serwisie.
6.       Przez złożenie zamówienia (co następuje) poprzez „kliknięcie” na przycisk „Potwierdź złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”, Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik składa prawnie wiążącą ofertę zakupu w Aptece wybranego asortymentu, za cenę wskazaną przez Aptekę w Serwisie w chwili składania zamówienia. Chwilą złożenia zamówienia jest otrzymanie przez Aptekę oferty Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest złożenie przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika oświadczenia, że zakup produktów następuje na użytek własny Zarejestrowanego Użytkownika i nie jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży.
7.                Apteka w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania oferty od Użytkownika potwierdzi złożenie zamówienia, przy czym brak odpowiedzi oznacza jej odrzucenie.
8.                Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie przez zamawiającego Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika przedpłaty stanowiącej równowartość zapłaty ceny za zamówiony asortyment oraz kosztów dostarczenia zamówionych produktów, chyba że zastosowanie znajduje procedura „Odbiór własny w Aptece”, w którym to przypadku zapłaty dokonuje się w Aptece. Apteka dopuszcza również możliwość realizacji zamówienia z wysyłką za pobraniem.
9.       Apteka oczekuje wpływu przedpłaty przez okres 7 dni roboczych od dnia udzielenia przez Aptekę twierdzącej odpowiedzi na ofertę, o której mowa w ust. 6 powyżej. Bezskuteczny upływ terminu oznacza odstąpienie od umowy sprzedaży, chyba że zastosowanie znajduje procedura „Odbiór własny w Aptece”.
W wypadku przyjęcia oferty i otrzymania przez Aptekę od Zarejestrowanego Użytkownika, który złożył ofertę zapłaty (z zastrzeżeniem procedury „Odbioru własnego w Aptece”) Apteka, za pośrednictwem uprawnionego przewoźnika (względnie operatora pocztowego) dostarczy Użytkownikowi lub Zarejestrowanemu Użytkownikowi (do rąk własnych), zamówione produkty. W przypadku procedury „odbioru własnego w Aptece” zamówiony towar oczekuje na odbiór przez Użytkownika przez okres 14 dni od dnia potwierdzenia przez Aptekę złożenia zamówienia.
10.     Zakup konkretnego produktu może być uzależniony od legitymowania się przez Zarejestrowanego Użytkownika stosownymi uprawnieniami, zaś zasady odpłatności mogą wynikać z przysługujących Zarejestrowanemu Użytkownikowi uprawnień. Prawo własności sprzedawanych produktów przechodzi na Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika w chwili ich doręczenia.
11.     W przypadku zastosowania procedury „Odbiór własny w Aptece” przez złożenie i przyjęcie oferty dochodzi jedynie do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, zaś użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik, który złożył ofertę otrzyma numer, na który powinien się powołać w Aptece w terminie 10 dni, w celu dokonania zakupu Produktów. Zakup konkretnego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego może być uzależniony od legitymowania się przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika stosownymi uprawnieniami, zaś zasady odpłatności mogą wynikać z przysługujących Użytkownikowi lub Zarejestrowanemu Użytkownikowi uprawnień z tytułu ubezpieczeń społecznych. Produkty wymagające składowania w temperaturach niższych niż 15°C mogą być zamawiane jedynie przy zastosowaniu procedury „Odbiór własny w Aptece”.
12.     W związku z treścią art.87 ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6.09.2001 roku (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381) funkcją apteki, którą jest zaopatrywanie detaliczne ludzi w produkty i wyroby medyczne, Apteka nie może sprzedawać produktów podmiotom w celu dalszej ich odsprzedaży. Apteka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia takiego zamówienia do realizacji. Apteka nie prowadzi sprzedaży hurtowej.
 
VII. Prawa i obowiązki Konsumenta w związku z niezgodnością Produktu z umową
 
1.       W wypadku gdyby zakupiony przez Konsumenta Produkt (Produkty) okazały się niezgodne z umową w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014, w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo niekompletny, wadliwy lub uszkodzony, Użytkownikowi przysługuje prawo naprawy lub wymiany Produktu/Produktów.
2.       Konsument informuje Aptekę o niezgodności Produktu z umową pisemnie, mailowo na adres info@aptekapomocna24.pl  lub osobiście.
3.       Konsument udostępnia Aptece towar podlegający naprawie lub wymianie. Koszty zwrotu Produktu niezgodnego z umową ponosi Apteka.
3.       Produkt niezgodny z umową może zostać przez Konsumenta dostarczony:
a) osobiście do Apteki,
b) przesłany na adres Apteki.
4.       Apteka dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o niezgodności z umową lub w tym terminie poinformuje Konsumenta o odmowie uznania reklamacji, przesyłając w tym zakresie Konsumentowi stanowisko na piśmie, chyba że Konsument wskaże inną formę kontaktu lub nie poda adresu pocztowego.
5.       Apteka może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Apteka może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Apteki. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Apteki, Apteka może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
6.       Koszt naprawy lub wymiany Produktu niezgodnego z umową obciąża Aptekę.
7.       Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) Apteka odmówiła doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;
b) Apteka nie doprowadziła produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4–6 ustawy o prawach konsumenta;
c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Apteka próbowała doprowadzić towar do zgodności z umową;
d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta;
e) z oświadczenia Apteki lub okoliczności wyraźnie wynika, że Apteka nie doprowadzi  Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
8.       Postanowienia powyższe Regulaminu nie naruszają ustawowych uprawnień konsumentów z tytułu zawierania umów na odległość oraz uprawnień konsumentów określonych w przepisach prawa.

VIII.   Reklamacje dotyczące Użytkowników lub Zarejestrowanych Użytkowników innych niż Konsument
 
1.       W wypadku gdyby zakupiony przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego Produkt (Produkty) okazał się niekompletny, wadliwy lub uszkodzony, Użytkownikowi  przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w formie:
- osobistego dostarczenia wadliwego Produktu do Apteki;
- przesłania wadliwego Produktu na adres Apteki;
- poinformowania Apteki o wadzie za pośrednictwem poczty e-mail (adres: info@aptekapomocna24.pl).
2.       Apteka rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia informując o tym  Użytkownika na piśmie, chyba że Użytkownik wskaże inną formę kontaktu lub nie poda adresu pocztowego.
3.       W przypadku uwzględnienia reklamacji Apteka - według swej dyskrecjonalnej decyzji - zwróci Użytkownikowi uprzednio zapłaconą cenę sprzedaży wadliwego Produktu lub wymieni wadliwy Produkt na Produkt pozbawiony wad.
IX. Uprawnienia konsumenta.
1.    Użytkownik lub Zarejestrowanemu Użytkownikowi, który jest Konsumentem i który nie korzystał z procedury „Odbioru własnego w Aptece”, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
2.    Bieg terminu rozpoczyna się w dniu objęcia produktu w posiadanie przez Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika.
3.    Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik, który jest Konsumentem może odstąpić od umowy, składając Aptece oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można w szczególności złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

  1. Prawo odstąpienia od umowy od nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

XI. Regulacje końcowe
1.    Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Apteki wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2.    Apteka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
1)      konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
2)      konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
3)      rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu;
4)      zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
5)      konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
6)      zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
7)      przeciwdziałanie nadużyciom;
8)      poprawa obsługi Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników;
9)      zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Serwisu.
3.    Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Serwisie. O zmianie regulamin Apteka poinformuje poprzez przesłanie Użytkownikom i Zarejestrowanym Użytkownikom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu.
4.    Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych, jeśli bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
5.    Apteka jest uprawniona do zakończenia funkcjonowania Serwisu. Informacja o zakończeniu funkcjonowania zostanie  zamieszczona pod adresem: www.aptekapomocna24.pl.
 
Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 roku

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(apteka internetowa)
1.        Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej „Rozporządzenie”).
2.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest  „CURATE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lubartowie ul. A. Mickiewicza 3-5, 21-100 Lubartów (Nr KRS 0000247025, Sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z/s w Świdniku VI Wydział KRS, REGON: 060089105, NIP: 7141936322)
3.        Przetwarzamy Pani/Pana dane w następujących celach:
a)       wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą;
b)       związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową w tym czynności poprzedzających jej zawarcie;
c)        wykonywania obowiązku nałożonego przez obowiązujące przepisy prawa;
d)       wykonywania zadań w interesie publicznym – w zakresie wynikającym z przepisów prawa i podejmowanych czynności;
e)       wykonywania prawnie uzasadnionych interesów;
4.        Dane osobowe są zbierane w przypadku:
1)       rejestracji konta w aptece Internetowej, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta w aptece internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2)       składania zamówienia w aptece Internetowej, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3)       W przypadku rejestracji konta w aptece internetowej, osoba rejestrująca się podaje:
a)       adres e-mail;
b)       dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
c)        imię i nazwisko;
d)       numer telefonu.
5.        Podczas rejestracji konta w aptece Internetowej osoba samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło w późniejszym czasie.
6.        W przypadku składania zamówienia w aptece internetowej, osoba składająca zamówienie podaje następujące dane:
a)       adres e-mail;
b)       dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
c)        imię i nazwisko;
d)       numer telefonu.
7.        Podczas korzystania ze strony internetowej apteki mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera osoby korzystającej ze strony internetowej apteki lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
8.        Od osoby korzystającej ze strony internetowej apteki mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w aptece internetowej. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
9.        Przekazanie danych osobowych do ADO jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej apteki, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia.
10.     Okres przetwarzania Pani/Pana danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez ADO metod lub modeli, a także zgód i innych Pani/Pana oświadczeń. Przetwarzamy dane związane z:
a)       umową lub inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia zamówienia, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku - przez czas niezbędny do jej wykonania;
b)       danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
c)        orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;
d)       zgodą - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody;
11.     Wymienione powyżej okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów
i podstawy prawnej. Zawsze można wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.
12.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan:
1)       prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy ADO przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
2)       prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez ADO są nieprawidłowe lub niekompletne;
3)       prawo żądania od ADO usunięcia danych;
4)       prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych;
5)       prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych ADO danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6)       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu ADO lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
7)       prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia;
8)       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
9)       prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony ADO, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej  na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
13.     W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt bezpośrednio z ADO.

pixel